O nama

Lokalni antikorupcijski forum (LAF) Niš je  samostalno i nezavisno gradsko telo koje kreira, realizuje i prati efekte borbe protiv korupcije u Nišu.

Formiran je 23. novembra 2013. godine – Odluka Gradskog veca o osnivanju LAFa.

Pet članova LAF-a predhodno je izabrala nezavisna komisija na javnom konkursu. Komisiju  su činili predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, nevladinog sektora i novinarskih udruženja. U komisiji nije bilo predstavnika vlasti, dok su predstavnici beogradskog Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) pratili izborni proces.

Članovi LAFa koje je izabrala nezavisna Komisija u čijem sastavu su bili predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije i po dva predstavnika NVO sektora i medija su:

Mladen Jovanović
Igor Milosavljević
Vesna Crnogorac
Zorica Miladinović
Valentina Krstić

Dobitnici Godišnjih nagrada 2015. godine prof. dr Đokica Jovanović i Dragana Sotirovski postali su članovi LAF-a novembra 2015. godine.

Članovi Mladen Jovanović (2013 – 2015) i dr Vesna Crnogorac (2013 – 2016) po izlasku iz LAF-a ostali su njegovi saradnici.

LAF je predviđen Lokalni plan za borbu protiv korupcije grada Niša, koji je jednoglasno usvojila Skupština grada Niša 6. jula 2011. godine.

Lokalni plan je osmišljen sa ciljem da se “ojača borba protiv korupcije na lokalnom nivou kroz razvijanje antokorupcijske infrastrukture, razvijanje i jačanje građanskog aktivizma, te stvaranje povoljnog ambijenta na lokalu koji će uključivati sve veći broj aktera u borbi protiv korupcije”.

Slične Lokalne planove usvojilo je više od deset gradova i opština u Srbiji, u okviru projekta “Gradovi protiv korupcije”, čiji je autor Biro za društvena istraživanja iz Beograda – BIRODI.

Autor nacrta Lokalnih planova za borbu protiv korupcije je Zoran Gavrilović iz BIRODIJA.

LAF je usvojio Statut, Pravilnik o radu i Etički kodeks. BIRODI, koji, prema Lokalnom planu, rukovodi procesom monitoringa i evaluacije primene tog plana i postignutih rezulata, dodelio je LAF-u Niš priznanje da je najbolji LAF u Srbiji u 2014. godini.

Priznanje LAF Nis manja

Ova organizacija je početkom 2015. godine najavila da će se zalagati da način izbora članova niškog LAF-a posluži kao model za sva druga lokalna antikorupcijska tela u zemlji, čije formiranje predstoji na osnovu Nacionalne srategije za borbu protiv korupcije  i  Akcionog plana za njeno sprovođenje.